USER CONDITIONS - GEBRUIKSVOORWAARDEN

OVEREENKOMST

Artikel 1 - Definities
===============

 • Gebruiksvoorwaarden: deze algemene voorwaarden
 • Account : Toegang tot de Hostingdienst(en) van Flanders Webhost.
 • Gebruiker (klant). de natuurlijke persoon of rechtspersoon die het hosting en/of email-Account bestelde en die het gebruiksrecht over de serverruimte bekomen heeft.
 • Hostingdienst: de door Flanders Webhost aangeboden ruimte op zijn internetserver(s) inclusief maar niet gelimitteerd tot HTTP diensten, FTP diensten, SMTP en POP diensten, de server extenties, "Third Party" software en scripts.
 • Gedragscode: de algemene deontologische regels en beleefdheidsregels die Internetgebruikers hebben ontwikkeld, bekend als Netiquette, die de Gebruiker verklaart te kennen of die hij op eerste verzoek telefonisch of via e-mail kan opvragen bij Flanders Webhost
 • Software: de software, tools en scripts van Flanders Webhost
 • Login of gebruikersnaam: de identificatiecode die de gebruiker toegang heeft tot zijn Account(s) op de Flanders Webhost servers.
 • Paswoord: het paswoord dat de gebruiker nodig heeft (samen met zijn Login) voor de toegang tot zijn Account(s) op de Flanders Webhost servers
 • Webserver : De computer(s), hardware en systeemsoftware (OS) en alle andere software nodig om de Hostingdienst te kunnen aanbieden.
 • De licentiehouder staat voor de eigenaar van de domeinnaam die bij Flanders Webhost geregistreerd wordt.

Artikel 2 - Algemeen
================

 1. De Gebruiksvoorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Flanders Webhost en de Gebruiker vanaf diens aanvraag van een Account of Hostingdienst. Zij maken deel uit van de overeenkomst en zijn toepasselijk op alle daarmee verband houdende rechtshandelingen. Wijzigingen of aanvullingen van de gebruiksvoorwaarden gelden slechts indien zij schriftelijk door Flanders Webhost werden bevestigd.
 2. Flanders Webhost is niet verantwoordelijk voor de aanleg, het gebruik, het functioneren, en het onderhoud van de voor de verbinding met de Webhost servers benodigde telecommunicatievoorzieningen, zoals telefoon-, kabel- of adsl-aansluiting, (computer)apparatuur en de daarbij behorende software.
 3. Deze voorwaarden kunnen door Flanders Webhost steeds gewijzigd worden. Wijzigingen waarvan Flanders Webhost aanneemt dat ze belangrijk zijn voor bestaande gebruikers zullen via e-mail meegedeeld worden aan onze gebruikers.

Artikel 3 - Voorwerp
================

 1. Flanders Webhost verleent de Gebruiker de mogelijkheid gebruik te maken van de Flanders Webhost servers volgens de door de gebruiker gekozen hosting formule.
  De Webserver(s) worden aangeboden en onderhouden volgens de in deze bedrijfstak (internethosting) aanvaardbare gebruiken. Niettegenstaande wij inspanningen leveren om uw gegevens te beschermen en regelmatig backups nemen zijn wij niet verantwoordelijk voor uw gegevens op onze servers. U en u alleen bent verantwoordelijk voor het nemen van een backup van de gevevens in de u toegewezen serverruimte. Onder geen enkele voorwaarde kan Flanders Webhost verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies van uw gegevens op onze Webserver(s) of kan daarvoor enige schadevergoeding of compensatie worden geeist.
 2. Flanders Webhost zal zich inspannen om de verlening van de Hostingdienst technisch vlot te laten verlopen. Gelet op de technische complexiteit en verscheidenheid van het Internet, zal Flanders Webhost echter niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor eventuele onderbrekingen of vertragingen en de eventuele onmogelijkheid voor de Gebruiker om toegang te verkrijgen tot de Hostingdienst(en) wegens oververzadiging van de diverse netwerken of omwille van om het even welk ander probleem waarmee Flanders Webhost of de Gebruiker gebeurlijk kan worden geconfronteerd.
 3. De Hostingdienst(en) zullen worden verleend 7 dagen op 7, vierentwintig uur per dag, behoudens onderbrekingen ten gevolge van onderhoud, versterking, uitbreiding of verbetering van de Hostingdienst(en) of andere werkzaamheden die Flanders Webhost aan zijn Webserver(s) wenst uit te voeren. Flanders Webhost is geen enkele vergoeding verschuldigd voor dergelijke onderbrekingen. In de mate van het mogelijke zullen dergelijke tijdelijke onderbrekingen vooraf aan de Gebruiker worden medegedeeld.

Artikel 4 - Gebruik
==============

 1. Het Paswoord en de Gebruikersnaam zijn persoonlijk en onoverdraagbaar, en alleen de Gebruiker is en blijft verantwoordelijk voor hun gebruik.
 2. Flanders Webhost kan het Paswoord en de Gebruikersnaam wijzigen indien dit noodzakelijk is in het belang van de Hostingdienst, of indien zij ingaan tegen de bewezen rechtmatige belangen van derden.
 3. De Gebruiker is aansprakelijk voor elk gebruik dat via zijn Account wordt gemaakt ook indien hij derden de mogelijkheid biedt van zijn Account gebruik te maken, in welk geval de Gebruiker ervoor instaat dat deze derden de voorwaarden en de Gedragscode kennen en eerbiedigen.
 4. Het is de Gebruiker niet toegestaan om op een of andere wijze de beschikbaarheid of het gebruik van de Flanders Webhost Hostingdiensten voor andere Gebruikers te hinderen of op een nadelige wijze te beinvloeden. (Bv via het uittesten van software of scripts op de Webhost Webserver(s))
 5. De Gebruiker zal steeds op de voorgeschreven wijze uitloggen. Kosten of schade tengevolge van onoordeelkundig uitloggen komen geheel voor zijn rekening.
 6. De Gebruiker is verplicht om bij gebruik van de Flanders Webhost servers de Gedragscode in acht te nemen.
 7. De Gebruiker erkent dat de e-mail Communicatie tussen hem en Flanders Webhost de rechtskracht van een schriftelijk bewijs bezit.

Artikel 5 - Beheer
=============

 1. Flanders Webhost is gerechtigd de Hostingdienst te wijzigen. Een wijziging die een aanmerkelijke aanpassing vereist van apparatuur of programmatuur, zal voor de invoering van de wijziging aan de Gebruiker kenbaar worden gemaakt. De Gebruiker heeft dan het recht de Hostingdienst met ingang van de datum waarop de wijziging van kracht wordt, te beëindigen. De Gebruiker kan geen aanspraak maken op vergoeding van schade.
 2. Een storing in de Flanders Webhost Hostingdienst(en) wordt opgeheven door Flanders Webhost, voorzover het geen storing in de telefoondienst, de internetverbinding (via ADSL, kabel, etc...) , in de apparatuur, in de randapparatuur en/of de programmatuur van de Gebruiker betreft. De kosten van storingsopheffing komen voor rekening van de Gebruiker indien de storing een gevolg is van onoordeelkundig gebruik van de Hostingdienst, of van de apparatuur en/of de programmatuur dan wel het gevolg is van zijn handelen of nalaten in strijd met de Gebruiksvoorwaarden of de Gedragscode.

Artikel 6 - Geheim
==============

Partijen zullen de nodige maatregelen treffen om de geheimhouding te bekomen van vertrouwelijke gegevens die in het kader van dit Account en deze overeenkomst werden verkregen.

Artikel 7 - Eigendom
================

 1. De Gebruiker verkrijgt een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om de Software en Scripts te gebruiken zolang hij gebruikt maakt van Flanders Webhost Hostingdienst. Alle intellectuele rechten betreffende de door Flanders Webhost ter beschikking gestelde software, scripts, user interfaces, enz. blijven onbeperkt en onvoorwaardelijk bij Flanders Webhost of enige andere rechthebbende berusten.
 2. Het is de Gebruiker niet toegestaan de Software en daarbij behorende documentatie te kopiëren anders dan ten behoeve van normale back-up doeleinden. Bij het maken van back-up kopieën zal de Gebruiker alle tekens die bepalend zijn voor de eigendom en herkomst ongewijzigd laten.
 3. Het is de Gebruiker niet toegestaan wijzigingen in of toevoegingen aan de Software aan te brengen, noch het geheel of delen van de Software in welke vorm dan ook te verspreiden aan derden.

Artikel 8 - Gegevens verwerking
=============================
Uw persoonsgegevens worden door WebHost, Marconistraat 3, 8400 Oostende, verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop en voor direct marketing (/om u nieuwe producten of diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op info@webhost.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u op www.webhost.be/privacy.html.

Artikel 9 - Aansprakelijkheid
======================

 1. De Gebruiker aanvaardt dat Flanders Webhost niet aansprakelijk is voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou worden veroorzaakt door de gegevens die op de Flanders Webhost servers worden opgeslagen of die via deze servers wordt doorgegeven, aangezien Flanders Webhost geen volledige controle kan uit-oefenen over de aard, de inhoud of de beveiliging van die gegevens.
 2. Behalve ingeval van haar opzet of van haar grove schuld is Flanders Webhost niet aansprakelijk voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou veroorzaakt worden doordat de Flanders Webhost Hostingdienst niet of slecht functioneert.
 3. De Gebruiker is aansprakelijk voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks wordt veroorzaakt door het gebruik dat derden via zijn Account maken.

 4. DE FLANDERS WEBHOST HOSTINGDIENSTEN WORDEN AANGEBODEN OP EEN "AS IS" BASIS . FLANDERS WEBHOST VERLEENT GEEN EXPLICIETE NOCH IMPLICIETE GARANTIE DAT HET GEBRUIK VAN DE HOSTINGDIENST(EN) ONONDERBROKEN OF ZONDER GEBREKEN ZAL ZIJN. FLANDERS WEBHOST WIJST ELKE AANSPRAKELIJKHEID DIENAANGAANDE UITDRUKKELIJK AF. FLANDERS WEBHOST VERLEENT GEEN ENKELE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE DAT DE HOSTINGDIENST(EN) BEANTWOORDEN AAN DE DOOR DE GEBRUIKER VOOROPGESTELDE DOELSTELLINGEN.

 5. NIETTEGENSTAANDE FLANDERS WEBHOST EEN "BACKUP EN RESTORE" DIENST ALS SERVICE VOOR ZIJN KLANTEN ONDERHOUD MAG DEZE DIENST NIET WORDEN BESCHOUWD ALS EEN RAMP HERSTEL PROCEDURE EN ZAL FLANDERS WEBHOST NIET VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR VERLIES VAN GEGEVENS OF VOOR ENIGE SCHADE AAN DE SERVERS OF ANDERE APPERATUUR.

 6. FLANDERS WEBHOST KAN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD :

  a) gebreken, onderbrekingen, storingen, vernietigingen,diefstallen, waardever-minderingen, fouten, disfuncties, versperringen en alle andere mogelijke vormen van beschadigingen die door een derde zijn veroorzaakt aan het informaticasysteem.

  b) het gebruik van de Hostingdienst(en) door een niet-bevoegd persoon of een persoon die niet de toestemming heeft van de Gebruiker tengevolge van de verspreiding of het verlies van het wachtwoord van de Gebruiker of zijn onachtzaamheid of ten gevolge van diefstal van zijn wachtwoord (hacking). Ingeval van verspreiding, verlies of diefstal van zijn wachtwoord, dient de Gebruiker onverwijld Flanders Webhost te verwittigen die dan de nodige maatregelen zal nemen (b.v. het tijdelijk afsluiten van de Hostingdienst(en), en het verschaffen van een nieuw wachtwoord aan de Gebruiker).

 7. IN ELK GEVAL KAN EEN SCHADEVERGOEDING VOOR SCHADE TEN GEVOLGE VAN, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT, VERLIES VAN GEGEVENS, WINSTDERVING, "GOOD WILL", TIJD OF FINANCIEEL VERLIES NOOIT MEER BEDRAGEN DAT WAT ER DOOR DE GEBRUIKER WERD BETAALD VOOR DE HOSTINGDIENST(EN) GEDURENDE TWAALF MAANDEN VOOR DE DATUM VAN HET SCHADEGEVAL.

Artikel 10 - Vergoeding & betaling

==========================

 1. De Gebruiker is aan Flanders Webhost de volgende vergoedingen verschuldigd tegen de daarvoor geldende tarieven :
  a) een maandelijks, driemaandelijks of jaarlijks vast huurgeld voor
  het beschikbaar stellen van de Hostingdienst(en).
  b) de kosten voor het Gebruik van bijkomende services en diensten.
 2. Flanders Webhost is gerechtigd de in het eerste lid bedoelde tarieven te wijzigen. Indien de wijziging een verhoging betreft, zal Flanders Webhost de Gebruiker dit ten minste 1 maand vooraf meedelen. De Gebruiker heeft dan het recht het Account met ingang van de datum waarop de verhoging van kracht wordt te beëindigen.
 3. De rekeningafschriften en facturen worden door Flanders Webhost geldig verzonden naar het (email-) adres dat de Gebruiker oorspronkelijk heeft opgegeven. De Gebruiker verbindt er zich toe onmiddellijk elke verandering van dit adres aan Flanders Webhost te melden.
 4. Betaling
  1. De betalingsverplichting gaat in op de dag waarop het definitieve Account tot stand komt.
  2. De Gebruiker is verplicht tijdig via overschrijving of betaalkaart van de Bank Card Company (Visa, Eurocard of Mastercard), de betaling uit te voeren
  3. Indien de Gebruiker niet tijdig betaald heeft, wordt hem een laatste termijn van betaling geboden. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is de Gebruiker zonder nadere ingebrekestelling in verzuim, en is Flanders Webhost gerechtigd om de Hostingdienst met onmiddellijke ingang te onderbreken of te beëindigen.
  4. Laattijdige betalingen zullen van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling aanleiding geven tot de heffing van een nalatigheidsintrest van 8% op jaarbasis vanaf de gestelde vervaldatum, samen met een forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding van 12% op het openstaande bedrag
 5. Alle vermelde bedragen zijn exclusief BTW 21% tenzij anders vermeld.

Artikel 11 - Schorsing
====================

Indien er ernstige aanwijzingen zijn voor Flanders Webhost dat de Gebruiker zich bezondigt aan praktijken die strijdig zijn met de geldende wetgeving of een inbreuk maken op de Netiquette heeft Flanders webhost het recht om onmiddellijk en zonder verhaal de Hostingdienst(en) voor de Gebruiker te blokkeren.

Flanders Webhost heeft het recht de Hostingdienst te schorsen en/of het gebruik ervan te beperken indien de Gebruiker een verplichting tegenover Flanders Webhost niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze Gebruiksvoorwaarden. Flanders Webhost zal de Gebruiker hiervan vooraf in kennis stellen, tenzij dit in redelijkheid niet kan worden verlangd.

Tot herindienststelling kan worden overgegaan indien de Gebruiker binnen een door Flanders Webhost gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor herindienststelling heeft voldaan.

Artikel 12- Duur
=============

 1. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor een op voorhand vastgelegde periode of voor onbepaalde tijd met een minimumduur van drie maanden. In het laatste geval kan het door elk der partijen, na het verstrijken van de minimumduur van drie maanden, bij aangetekende brief worden beëindigd mits een opzegtermijn van een maand tegen de eerste dag van de volgende kalendermaand in acht wordt genomen.
 2. Ieder der partijen heeft het recht dit Account met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen, zonder daarbij gehouden te zijn tot enige schadevergoeding, indien de andere partij kennelijk onvermogend is, in staking van betaling verkeert, een gerechtelijk akkoord aangevraagd of bekomen heeft, haar vereffening beslist werd, of failliet verklaard werd.
 3. Onverminderd het bepaalde in artikel 10 en 11 heeft Flanders Webhost het recht dit Account met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien
 4. de Gebruiker oneigenlijk gebruik maakt van de Hostingdienst of een gebruik dat in strijd is met de Gedragscode of met rechten van derden;
 5. de Gebruiker informatie verspreidt die in strijd is met nationale of internationale regels, of met algemeen aanvaarde normen en waarden, of met de goede zeden of met de Gedragscode.
 6. de Gebruiker informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of die anderszins kwetsend genoemd kan worden.
 7. de Gebruiker kennelijk in verzuim is met de Gebruiksvoorwaarden.

Artikel 13 - Bedenkingstermijn
=======================

Bij de aanvraag van een domeinnaam beschikt de aanvrager niet over het recht om van een aankoop af te zien. Daar een domeinnaam "op maat" gemaakt wordt heeft u (volgens Artikel 80, §4,2° van de Wet betreffende de handelspraktijken van 14 juli 1991) geen recht op de wettelijke verzakingstermijn van 7 dagen. Dit betekent dus dat u, eenmaal uw domeinnaam geregistreerd is, niet meer kan beschikken over een bedenkingstermijn. Tussen het plaatsen van uw bestelling en het moment dat uw domeinnaam geregistreerd wordt kan u echter nog steeds afzien van uw aankoop. Nieuwe registraties, verlengingen en transferaanvragen worden pas aangevraagd na ontvangst van uw betaling.

Artikel 14 - Voorwaarden bij de registratie van een domeinnaam
==================================================

 • U gaat er mee akkoord dat uw registratie van een domeinnaam onderhevig is aan annulatie of transfer via door ICANN of een overkoepelende registry voorgeschreven regels, om vergissingen van ons of een andere registrar te corrigeren of bij het oplossing van geschillen omtrent een domeinnaam. U gaat akkoord met het Algemene Alternatieve Dispuut Resolutie beleid ("ADR"), dat beschikbaar is via http://www.icann.org/en/help/dndr/udrp/rules and http://www.icann.org/dndr/udrp/policy.htm . U gaat eveneens akkoord met de Rechten en Plichten van de Registrant die beschikbaar zijn via http://www.icann.org/en/registrars/registrant-rights-responsibilities-en.htm

 • De eigenaar verklaart dat, naar zijn kennis en overtuiging, noch de registratie van de domeinnaam noch de manier waarop deze direct of indirect gebruikt wordt een inbreuk vormt op de rechten van een derde partij.

 • Eenmaal een domeinnaam vervallen is (en dus niet tijdig werd verlengd), geeft u ons het recht om mogelijk uw domeinnaam te laten verwijzen naar een IP-adres dat door ons gekozen wordt. Dit kan een onbestaand IP-adres zijn of een IP-adres waarop een parkeer-pagina of een advertentiepagina getoond wordt. Mogelijk wordt in die periode andere Whois-informatie getoond. Na de reactivatieperiode wordt de registratie mogelijk volledig opgeheven of toegekend aan een andere partij.

 • Bij een gTLD (.com, .net, .org, .info, .biz, ...) wordt na het einde van de quarantaine de naam nog gedurende 30 dagen gereserveerd voor de vorige eigenaar, hem opnieuw activeren kost dan echter wel € 90,00 bovenop de registratieprijs.

 • Naargelang het type domeinnaam, gelden er andere voorwaarden voor de registry. Indien u een domeinnaam registreert, verbindt u zich tot de voorwaarden die gelden voor dat type naam. U bent niet gebonden aan voorwaarden voor extensies onder de welke u geen domeinnaam geregistreerd heeft.

 • .BE : algemene voorwaarden voor be domeinnaamhouders
 • .VLAANDEREN : algemene voorwaarden voor vlaanderen domeinnaamhouders
 • .BRUSSELS : algemene voorwaarden voor brussels domeinnaamhouders
 • .EU : algemene voorwaarden voor eu domeinnaamhouders

Artikel 15 - Slot
===============

Indien een bepaling van deze overeenkomst nietig is, zal deze bepaling geacht worden niet te bestaan. De nietigheid van één of meerdere bepalingen van deze overeenkomst heeft niet de nietigheid van de andere bepalingen tot gevolg.

Deze overeenkomst is voor wijziging vatbaar. Flanders Webhost zal de Gebruiker tijdig van dergelijke wijzigingen verwittigen door middel van een bericht op de Flanders Webhost website of via een e-mail bericht.

De Gebruiker aanvaardt dat de communicatie per e-mail die plaatsvindt tussen de Gebruiker en Flanders Webhost dezelfde bewijswaarde heeft als schriftelijke, ondertekende briefwisseling.

De Gebruiker kan de bepalingen van onderhavige overeenkomst niet overdragen aan een derde.

Deze overeenkomst is onderworpen aan Belgisch recht. De rechtbanken van Brugge - Oostende zijn exclusief bevoegd voor alle geschillen in verband met deze overeenkomst.

De Gebruiker verklaart deze Gebruiksvoorwaarden te hebben gelezen en te hebben begrepen en de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden onvoorwaardelijk en uitdrukkelijk te aanvaarden.

Last update : 22-05-2018